incoming-tour-operator-DMC-Amsterdam-ZOYO-Travel-Holland4.jpg

Algemene voorwaarden

De onderstaande reisvoorwaarden zijn van toepassing op al de dienst verlening van ZOYO Travel

Artikel 1- Inleidende bepaling

Artikel 2- Totstandkoming en inhoud overeenkomst

Artikel 3- Betaling

Artikel 4- Reissom

Artikel 5- Informatie

Artikel 6- Wijzigingen door de reiziger

Artikel 7- Annulering door de reiziger

Artikel 8- Wijziging door de reisorganisator

Artikel 9- Aansprakelijkheid en overmacht

Artikel 10- Hulp en bijstand

Artikel 11- Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid reisorganisator

Artikel 12- Verplichtingen van de reiziger

Artikel 13- Klachten


Artikel 1- Inleidende bepaling

1.In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder:

 Reisorganisator:degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen van te voren georganiseerde reizen, eigen vervoer arrangementen en tickets aanbiedt. ZOYO Travel is in deze de reisorganisator en zal verder in deze voorwaarden overal als reisorganisator benoemd worden. 

 Reisovereenkomst:de overeenkomst waarbij een reisorganisator zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten: 
a. vervoer; 
b. verblijf; 
c. een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt.

 Eigen-vervoerreizen:reizen waarbij de reiziger alleen vakantieaccommodatie reserveert en het vervoer zelf organiseert.

 Reiziger:a. de wederpartij van de reisorganisator, of 

b. degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard, of 
c. degene aan wie overeenkomstig artikel 8 van deze voorwaarden de rechtsverhouding tot de reisorganisator is overgedragen.

 Boekingskantoor:het bedrijf dat tussen de reiziger en de reisorganisator bemiddelt bij het sluiten van de reisovereenkomst.

 Werkdagen:de dagen maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd erkende feestdagen.

 Kantooruren:maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 18.00 uur , uitgezonderd erkende feestdagen.

2.Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten alsmede op overeenkomsten met betrekking tot eigen-vervoerreizen en pendelreizen per bus. De reisorganisator kan bedingen dat deze reisvoorwaarden ook van toepassing zijn op overeenkomsten met betrekking tot andere reizen, mits zulks in de publicatie wordt vermeld.

3.De bedragen in deze voorwaarden vermeld, gelden, voor zover van toepassing, exclusief BTW.

Artikel 2- Totstandkoming en inhoud overeenkomst

1. a.De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van de reisorganisator. De aanvaarding kan uitsluitende rechtstreeks plaatsvinden. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger schriftelijk of langs elektronische weg zo spoedig mogelijk een bevestiging hiervan, eventueel in de vorm van een factuur.

2.Het aanbod van de reisorganisator is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. Dit dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 kantooruren na aanvaarding, te geschieden onder opgaaf van redenen. Herroeping wegens verhoging van de reissom dient te voldoen aan de vereisten van artikel 4.

3. a.De reiziger verstrekt het boekingskantoor of de reisorganisator voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Tevens vermeldt hij bijzonderheden omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door de reisorganisator.

3. b.Indien hij in deze informatieplicht tekort schiet en dit tot gevolg heeft dat deze reiziger(s) door de reisorganisator van (verdere) deelname aan de reis overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 lid 2 wordt (worden) uitgesloten, worden de in dat artikel bedoelde kosten aan hem in rekening gebracht.

4. a.Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de aanmelder), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. Let wel: Dit is vooral van belang met het afsluiten van verzekeringen welke op naam worden afgesloten.

5. a.Voor vervoersonderdelen van de reis zullen vertrek- en aankomsttijden worden vermeld in de reisbescheiden. Deze tijden zijn definitief. De reisorganisator kan hier alleen binnen redelijke grenzen en alleen indien handhaving van deze tijden redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd van afwijken. In dat geval zijn de artikelen 11 en 12 niet van toepassing.

6. b.Bij vliegvervoer wordt de identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij zodra deze bij de reisorganisator bekend is aan de reiziger bekendgemaakt, zo mogelijk bij boeking en uiterlijk bij het verstrekken van de reisbescheiden.

7.De reisorganisator draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto's, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.

Artikel 3- Betaling

1. a.Bij het totstandkomen van de overeenkomst is er altijd sprake van een aanbetaling. Dit kan varieren per opdracht en is afhankelijk van de totale reissom. Er is geen aanbetaling wanneer de totale reissom onder de € 100,00 blijft. Bij bedragen boven de €100,00 euro vraagt de reisorganisator een aanbetaling van tenmisnte 30 % van de totale overeengekomen reissom uiterlijk bijgeschreven 3 dagen voor de daadwerkelijke uitvoer.

Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij wordt daar door of namens de reisorganisator schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 3 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. De reisorganisator heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 9 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.

De reisorganisator houdt zich tevens het recht voor om een reservering stilzwijgend te annuleren, indien een betaling niet binnen de gestelde termijn wordt voldaan. De keus van stilzwijgend annuleren, danwel de kosten bij de klant in rekening te brengen, is te allen tijde aan de reisorganisator, niet aan de reiziger!

Artikel 4- Reissom

1.De geoffreerde reissom is afgestemd op diverse factoren waaronder de datum, het aantal personen en het gewenste serviceniveau. Uit het verleden geoffreerde reissomen kunnen geen rechten worden onttrokken op basis van toekomstige (offerte) aanvragen.  

Artikel 5- Informatie

1. De organisator zal alle klanten uitvoerig voorzien van de juiste reisinformatie. Daarnaast is de organisator tijdens de uitvoering van (alle) projecten altijd telefonisch bereikbaar voor vragen/opmerkingen m.b.t. het afgenomen pakket.

2.Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening, tenzij de reisorganisator heeft toegezegd voor dat document te zullen zorgen en het ontbreken daarvan hem kan worden toegerekend of de reisorganisator tekort is geschoten in zijn in het vorige lid bedoelde informatieverplichting.

3.De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een aan alle geldigheidsvereisten voldoend paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart.

4. De organisator verstrekt niet standaard eenannuleringskostenverzekering en een reisverzekering. Dit behoort tot de mogelijkheden maar moet altijd specifiek worden aangevraagd bij de organisator. Bij geen gehoor gaat de organisator er vanuit dat de groep / klant voldoende is verzekerd en neemt de organisator hierin geen verdere verantwoordelijkheid.

Artikel 6- Wijzigingen door de reiziger

1.Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger wijziging daarvan verzoeken. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de organisator er alles aan doet om deze wijziging te verwerken maar hier additionele kosten aan verbonden kunnen zitten. Deze extra kosten worden altijd gecommuniceerd naar de reiziger voordat deze definitief worden doorgevoerd en bevestigd.  

Artikel 7- Annulering door de reiziger

1. a.Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd. 

1. b.Annuleringen dienen altijd telefonisch of per e-mail worden doorgegeven aan ons kantoor. Een annulering is pas definitief op het moment dat de organisator de reiziger hiervan op de hoogte steld. Het moment waarop de reiziger de annulering doorgeeft is dus niet bepalend

2. a.Bij groepsreizen met begeleiding (ZOYO Travel producten) gelden afwijkende annuleringskosten omdat de touroperator bij groepsreizen al in een vroeg stadium de volledige reis ingekocht heeft.

Er gelden de volgende annuleringskosten:
- bij annulering tot de 30ste dag (inclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling = 30 % van de reissom;
- bij annulering vanaf de 30ste dag (inclusief) tot de 5ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50 % van de reissom;
- bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot de de vertrekdag: 100% van de reissom

 4.De reiziger die de reis annuleert, is gehouden de annuleringskosten conform het bepaalde in de vorige leden te voldoen.

7.Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

6.Afgelasting / niet doorgaan evenement/congress/beurs. 

Indien een evenement niet doorgaat en de reisorganisator niet betrokken is bij de organisatie van het evenement of anders gezegd de reisorganisator geen schuld toegerekend kan worden voor het niet doorgaan van het evenement, kan de reisorganisator niet aansprakelijk gesteld worden. 
Reisorganisatie zal wel alles in het werk stellen om via toeleveranciers (vaak tussen personen of instanties) , het ticketbedrag terug te vorderen bij de leveranciers van de entreebewijzen. Reisorganisator is hierbij afhankelijk van de criteria welke derden hierbij hanteren en kan dus niet altijd opkomen voor de schade c.q. gedeeltelijke schade. 
Indien het evenement deel uit maakt van een reis naar een attractieve bestemming of met andere woorden indien de reis nog voldoende kaliber heeft, zal de reis verder uitgevoerd worden en zal reisorganisator trachten het ticketbedrag terug te krijgen. 
Mocht reisorganisator geen restitutie krijgen van het ticketbedrag, of maar een gedeelte daarvan, zal reiziger zich moeten wenden tot de organisator van het concert. Met name reserveringskosten, BTW en verzendingskosten worden vaak niet gerestitueerd door de organisator van het evenement. 
De reisorganisator is te allen tijde niet verantwoordelijk voor het vergoeden van diensten welke door de reiziger zelfstandig geboekt werden bij derden, buiten de reisorganisator om zoals: vervoer, verblijf, overige tickets en reserveringen etc.

Artikel 8- Wijziging door de reisorganisator

1. a.De reisorganisator heeft het recht de overeengekomen dienstverlening te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. De reisorganisator zal dit nooit zonder opgaaf van reden verrichten en zal dit enkel doen wanneer hij hiertoe gedwongen wordt naarmate de situatie (bijv. weer, gemeenschappelijke omstandigheden en overige zaken) hierom vragen. De reiziger kan hier geen rechten aan ontlenen.

1. b.Indien de reisorganisator door de wijziging geld bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.

2. b.Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven en dient te worden bepaald naar de volgende omstandigheden die uit het vervangende aanbod moeten blijken: 

- de situering van de accommodatie in de plaats van bestemming; 
- de aard en klasse van de accommodatie; 
- de faciliteiten die de accommodatie verder biedt. 
Bij de hier bedoelde beoordeling moet rekening worden gehouden met: 
- de samenstelling van het reisgezelschap; 
- de aan de reisorganisator bekendgemaakte en door hem schriftelijk bevestigde bijzondere eigenschappen of omstandigheden van de betrokken reiziger(s) die door de reiziger(s) als van wezenlijk belang zijn opgegeven; 
- de door de reiziger verlangde afwijkingen van het programma of toevoegingen daaraan, die door de reisorganisator schriftelijk voor akkoord zijn bevestigd.

Artikel 9- Aansprakelijkheid en overmacht

1.Onverminderd is de reisorganisator verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.

2.Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen als bedoeld in artikel 17 lid 1.

3.Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de reisorganisator onverminderd verplicht de eventuele schade van de reiziger te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan de reisorganisator is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:

a.de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger; of

b.de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of

c.de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die de reisorganisator of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of

d.de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 4 van dit artikel.

4.Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

5.Onder overmacht wordt verder ook verstaan het niet doorgaan van een evenement. 
Reiziger dient zich hiervoor te wenden tot de organisator van het evenement. 
Zo ook een datumwijziging van een evenement. Reiziger dient akkoord te gaan met de nieuwe datum. Reiziger kan zich vervolgens wel wenden tot de organisator van het evenement.

Artikel 10- Hulp en bijstand

1. a.De reisorganisator is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de reisorganisator, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem overeenkomstig artikel 12 lid 3 is toe te rekenen.

1. b.Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is de reisorganisator tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de reiziger.

2.Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor de reisorganisator bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht; voor de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en repatriëringskosten.

Artikel 11- Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid reisorganisator

1. a.Ingeval op een in de reis begrepen dienst een Verdrag van toepassing is dat een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de dienstverlener toekent of toestaat, is de aansprakelijkheid van de reisorganisator dienovereenkomstig uitgesloten of beperkt.

1. b.De reisorganisator is evenmin aansprakelijk indien en voorzover de reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringskostenverzekering.

Artikel 12- Verplichtingen van de reiziger

1.De reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de reisorganisator ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

2. a.De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door de reisorganisator van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen.

2. b.Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger, indien en voorzover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien en voorzover de oorzaak van de uitsluiting de reiziger niet kan worden toegerekend, wordt hem restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan verleend.

3.De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken, in het bijzonder door aan zijn meldingsplicht te voldoen.

Artikel 13- Klachten

1. a.Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 12 lid 2 dient ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet de reiziger zich - in deze volgorde - melden bij de betrokken dienstverlener, de reisleiding of, als deze niet aanwezig of bereikbaar is, de reisorganisator. Indien de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet deze in ieder geval onverwijld worden gemeld bij de reisorganisator. Klachten kunnen altijd telefonisch worden gemeld aan de organisator.

2. a.Als een klacht niet bevredigend is opgelost, moet deze uiterlijk binnen 5 werkdagen na afloop van de reis of de genoten dienst of na de oorspronkelijke vertrekdatum schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de reisorganisator of het boekingskantoor. Bij voorkeur per e-mail naar info@zoyotravel.nl

2. d.De reisorganisator zal uiterlijk binnen 10 werkdagen na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven. Indien deze termijn niet wordt gehaald, wordt de termijn uit art. 18 lid 1a verlengd met één maand.